Byggnads-Ordning för Willmanstrands Stad af Hans Kejserliga Majestäts i Råder fastställd, att tills widare tjena till efterrättelse den 17 Augusti 1847

Sulje